--> Skip to main content

30+ Contoh Soal UTS PAI Kelas 11 SMA/MA Semester Genap Dan Kunci Jawaban Terbaru

Contoh Soal UTS PAI Kelas 11 SMA/MA Semester Genap Dan Kunci Jawaban Terbaru. Assalamualaikum para pembaca yang baik, sekarang pada kesempatan yang baik ini kami ingin berbagi beberapa contoh soal pertanyaan yang mungkin perlu pembaca gunakan sebagai materi pelatihan, tentang Pendidikan Islam UTS untuk kelas XI SMA / MA yang disusun dalam 30 pertanyaan dalam semester genap . . Semoga dengan pertanyaan-pertanyaan ini, kami dapat membantu Anda dalam menemukan sumber referensi.

Soal UTS PAI Kelas 11 SMA/MA


30+ Contoh Soal UTS PAI Kelas 11 SMA/MA Semester Genap Dan Kunci Jawaban Terbaru  - Bagi sahabat dimana saja berada yang ingin sekali mempelajari Soal UTS PAI Kelas 11 SMA/MA ini, adik adik bisa membaca materi ini di sini dalam bentuk bacaan. Berikut ini adalah rincian Soal UTS PAI Kelas 11 SMA/MA Semester 2.. SELAMAT BELAJAR YAA...

Contoh Soal UTS PAI Kelas 11 SMA/MA Semester Genap Dan Kunci Jawaban Terbaru

Berikut Kami memberikan Soal UTS PAI Kelas 11 SMA/MA

PETUNJUK UMUM
1. Tulis namamu di sudut kanan atas
2. Bacalah setiap soal dengan teliti.
3. Kerjakan dulu soal yang kamu anggap mudah.
4. Periksa kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan pada pengawas.

A. Berilah tanda silang (x) didepan huruf a,b atau c didepan jawaban yang benar !


1. Mengembalikan barang kepada penjual karena ada cacatnya disebut khiyar….
a. makam
b. cacat
c. ‘alibi
d. majlis
e. syarat
Jawaban: c

2. Hukum melakukan syirkah dengan orang nonmuslim adalah….
a. wajib
b. haram
c. mubah
d. makruh
e. dilarang
Jawaban: c

3. Apabila ada dua orang atau lebih yang mengadakan perjanjian untuk sama-sama mengumpulkan uang atau barang sebagai modal dalam usaha bersama disebut….
a. syirkah
b. mudharabah
c. serikat kerja
d. Syirkah ‘Inan
e. muzaraah
Jawaban: d

4. Hal-hal berikut termasuk bidang muamalah, kecuali….
a. jual beli
b. sewa menyewa
c. utang piutang
d. serikat harta
e. ziarah ke makam nabi
Jawaban: e

5. Kerja sama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani dimana benih tanamannya berasal dari pemilik lahan disebut…..
a. syirkah ‘Inan
b. mudharabah
c. mukhabarah
d. muzaraah
e. syirkah mufawadah
Jawaban: c

6. Contoh jual beli yang batil adalah….
a. nilai tukar barang yang dijual bukan uang tetapi berupa barang
b. nilai tukar barang yang dijual menggunakan kartu kredit
c. barang yang diperjualbelikan adalah barang yang dilarang agama
d. penjual dan pembeli melakukan ijab qabul
e. penjual dan pembeli berada pada satu tempat.
Jawaban: c

7. Hukum Islam yang mengatur hubungan kepentingan antara sesama manusia yang menyangkut ekonomi dan bisnis dikenal dengan istilah….
a. muamalah
b. munakahat
c. faraid
d. tauhid
e. janaiz
Jawaban: a

8. Hal yang tidak termasuk rukun mudarabah adalah….
a. sahib al-mal dan mudarib syaratnya baliq, berakal dan jujur
b. kerugian dalam waktu berusaha ditanggung oleh mudarib
c. besarnya keuntungan bagi sahib al-mal dan mudarib hendaknya ssuai dengan kesepakatan bersama pada waktu akad
d. jenis usaha dan tempatnya sebaiknya disepakati bersama
e. tidak ada ijab qabul yang jelas dari kedua belah pihak.
Jawaban: b

9. Parohan hasil sawah atau lading antara pemilik dan penggarap, yang benihnya berasal dari pemilik disebut….
a. syarikat inan
b. syarikat adnan
c. musaqah
d. muzaraah
e. mukharabah
Jawaban: e

10. Memberikan modal kepada orang lain untuk diperniagakan disebut….
a. qirad
b. mukhabarah
c. mudharabah
d. muzaraah
e. jual beli
Jawaban: a

11. Berdasarkan Q.S. al-Mukmin ayat 78 bahwa rasul Allah itu….
a. tidak disebutkan secara pasti dalam Al-Qur’an
b. ada yang disebutkan dalam Al-Qur’an dan ada yang tidak
c. hanya diketahui oleh malaikat
d. dirahasiakan oleh Allah SWT.
E. tidak disebutkan dalam haids Rasulullah saw.
Jawaban: b

12. Seorang nabi yang dengan sabar siap dikorbankan oleh ayahnya atas perintah Allah swt. adalah nabi….
a. Musa a.s.
b. Ismail a.s.
c. Ishak a.s
d. Yakub a.s.
e. Sulaiman a.s.
Jawaban: b

13. Nabi Muhammd saw. mendapat sebutan al-amin, artinya….
a. selalu jujur
b. suri teladan yang baik
c. nabi penutup para nabi
d. nabi untuk seluruh umat manusia
e. nabi akhir zaman
Jawaban: a

14. Setiap rasul itu harus selalu menyampaikan ajaran Allah kepada umatnya. Sifat wajib ini disebut….
a. amanah
b. fatanah
c. tabliqh
d. siddiq
e. kitman
Jawaban: c

15. Ulul azmi artinya….
a. kehebatan
b. sabar, tabah, dan ulet
c. kecerdasan
d. menyampaikan amanah
e. cerdas
Jawaban: b

16. Mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad saw. adalah….
a. membelah bulan
b. menjelaskan mimpi seseorang
c. dinaungi awan ketika berjalan
d. keluar air dari jari-jarinya
e. Al-Qur’an
Jawaban: e

17. Kemampuan luar biasa yang dimiliki seorang rasul yang tidak dapat ditiru oleh manusia dan terjadi atas ijin Allah SWT. disebut….
a. hidayah
b. karamah
c. mukjizat
d. amanah
e. sihir
Jawaban: c

18. Ajaran para rasul yang disampaikan kepada umatnya adalah sebuah konsep hidup untuk meraih dua kebahagiaan dan kesuksesan yaitu….
a. material dan spiritual
b. sukses sekarang dan masa depan
c. sukses dunia dan akhirat
d. kaya harta dan jiwa
e. sukses harta dan ilmu
Jawaban: c

19. Rasul artinya….
a. dipercaya
b. teladan
c. pilihan
d. utusan
e. terpuji
Jawaban: d

20. Di bawah ini yang tidak termasuk mukjizat bagi Nabi Isa a.s adalah….
a. dapat berbicara sejak masih bayi
b. dapat menghidupkan burung dari tanah
c. dapat berbicara dengan binatang
d. dapat menyembuhkan orang buta sejak lair
e. dapat menyembuhkan penyakit kulit
Jawaban: c

21. Di bawah ini yang tidak termasuk manfaat hormat dan santun kepada guru adalah….
a. hidup menjadi sengsara
b. mendapat pahala dari Allah SWT.
c. mendapat ilmu yang bermanfaat
d. dihormati dan disayangi guru
e. disayangi teman-teman
Jawaban: a

22. Ridha Allah itu juga terletak pada ridha….
a. guru
b. presiden
c. pimpinan
d. orang tua
e. sahabat dekat
Jawaban: d

23. Berikut ini adalah sikap baikkita kepada orang tua ketika beliau sudah meninggal, kecuali….
a. mendoakan di setiap kesempatan
b. berusaha melunasi utang-utang mereka
c. selalu meratapi kepergiannya ketika kita dapat masalah
d. menyambung silaturahmi dengan sauadara dan sahabat orang tua
e. menjaga harta peninggalan mereka dengan sebaik-baiknya.
Jawaban: c

24. Apabila ibu kita sedang sakit, sikap terbaik kita adalah….
a. bermain setelah pulang sekolah
b. membentak ibu karena membuat kita repot
c. meminta ayah saja yang merawat ibu
d. tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah karena telah capek bermain
e. mendoakan ibu dan melaksanakan semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawab ibu
Jawaban: e

25. Sikap terbaik seorang siswa yang hormat dan patuh kepada gurunya adalah….
a. datang ke sekolah sering terlambat
b. mengikuti pelajaran dengan senang hati dan penuh semangat serta disiplin
c. malas membaca buku pelajaran
d. suka bertanya pada guru tentang hal-hal yang kurang penting
e. jarang mengerjakan PR yang diberikan guru
Jawaban: b

26. Jelaskan yang dimaksud sifat wajib rasul tabligh beserta mustahilnya!
Jawaban:  tabliqh artinya menyampaikan, maksudnya para nabi dan rasul itu wajib menyampaikan risalah atau ajaran-ajarannya Allah yang diterimanya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup oleh mereka. Mustahil para nabi dan rasul itu bersifat kitman atau menyembunyikan dan tidak menyampaikan risalah yang diterimanya kepada umat manusia. Jika para nabi dan rasul itu bersifat “kitman”, tentu umat manusia tidak mempunyai pedoman hidup yang bersumber dari Allah sehingga mereka akan mengalami kehancuran dan kebinasaan.

27. Apa saja ketentuan yang harus ditaati pada jenis muzaraah dan mukhabarah?
Jawaban:
a. pemilik dan penggarap baligh, berakal sehat, dan jujur
b. digarap sungguh-sungguh
c. ditentukan lamanya masa penggarapan
d. besarnya parohan ladang untuk pemilik dan penggarap ditentukan berdasar musyawarah
e. pemilik dan penggarap menaati ketentuan-ketentuan.

28. Apa yang dimaksud dengan mudharabah?
Jawaban: mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertma menyediakan seluruh modal (shahibul mal), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola atau pengusaha (mudharib).

29. Bagaimana sikap kamu jika disuruh orang tuamu melakukan sesuatu yang telah dilarang oleh agama? Jelaskan alasannya!
Jawaban: menolak secara halus, karena tidak ada ketaatan bagi anak mengikuti perbuatan orang tua yang melanggar perintah agama. Namun sebagai anak, kita harus tetap menjalin hubungan yang baik dengan orang tua.  Rasulullah saw. bersabda yang artinya: “Tidak ada ketaatan dalam melakukan maksiat. Sesungguhnya ketaatan hanya dalam melakukan kebajikan.”(HR. Bukhari dan Muslim).

Selain itu, dalam Al-Qur’an Allah SWT juga berfirman:


Artinya: “Dan jika keduanya memaksa kamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah engkau mematuhi keduanya, dan pergauilah keduanya di dunia dengan baik, danikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Ku lah kembali kamu, maka Ku-beritakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (Q.S.Luqman: 15).

30. Jelaskan sikap baik kamu terhadap guru-guru kamu, baik ketika di sekolah maupun ketika di luar sekolah!
Jawaban: taat dan patuh melaksanakan perintah guru, asalkan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Apabila bertemu guru, hendaklah mengucapkan salam terlebih dahulu, menjabat tangan dan menyambutnya dengan wajah yang berseri-seri.Mungkin Anda Suka
Buka Komentar
Tutup Komentar