Surat Pernyataan Beban Mengajar Mingguan GURU PAI

Surat Pernyataan Beban Mengajar Mingguan GURU PAI
Surat Pernyataan Beban Mengajar Mingguan GURU PAI
SURAT PERNYATAAN
BEBAN MENGAJAR MINGGUAN
GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PADA SDN PALUSARI 01 KECAMATAN ANTASARI
SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2015/2016
KABUPATEN MADIUN

URAIAN
BULAN
SEPTEMBER
OKTOBER
NOPEMBER
JTM
EXTRA
JTM
EXTRA
JTM
EXTRA
MINGGU
I
21
0
12
0
30
0
MINGGU
II
30
2
30
2
30
2
MINGGU
III
30
0
27
0
30
0
MINGGU
IV
24
2
30
2
30
2
MINGGU
V
18
0
30
0
9
0

Madiun, 30 Nopember 2015
Yang Membuat Pernyataan


SAMIJAN, A.MA
10011150812555720250
Mengetahui,

Pengawas PAI Kec. ANTASARI
Kepala Sekolah
SDN PALUSARI 01
H. SAMIJUN,S.Pd.I
NIP.195906141542424122
KARYONO,S.Pd. M.Pd.
NIP.196409054242121